Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hardloop- Bootcamp

Aanmelding Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 16 jaar of ouder, die dit lidmaatschap aan gaat met Beautysalon Asten.
Indien jonger dan 18 jaar, moeten de ouders/voogd meekomen naar Beautysalon Asten om te tekenen voor inschrijving.
Toegang en persoonsgegevens

Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Door aanmelding bij Beautysalon Asten is de deelnemer verplicht om de contributie op de 1e van de maand over te maken op NL18ABNA0436723530

Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht om deel te nemen aan de lessen die betrekking hebben op de abonnementsvorm bij Beautysalon Asten. Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Beautysalon Asten is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

Lidmaatschap, termijn en betaling.
Het lidmaatschap gaat na tekening van overeenkomst in met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap geschiedt via maandelijkse overschrijving op NL18ABNA0436723530

De betaling geschiedt tussen de 1ste dag en 7de dag van de maand. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Beautysalon Asten is voldaan, zijn wij genoodzaakt € 10 administratiekosten per stornering in rekening te brengen. Indien na drie storneringen er nog geen betaling is ontvangen dan zal Beautysalon Asten overgaan tot het laten vorderen van de gehele bedrag en de door Beautysalon Asten gemaakte administratieve kosten.

Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling. Tijdens schoolvakanties wordt er eventueel een aangepast lesrooster gedraaid. Groepslessen die vanwege nationale feestdagen of schoolvakanties niet doorgaan, worden niet ingehaald en vergoed. U ontvangt via u opgegeven e mail adres of de groeps-app een alternatief bewegingsrooster indien noodzakelijk.

Wijziging tarieven, doorbetaling lidmaatschap, acties
Beautysalon Asten houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en lesroosters te wijzigen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en schept de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

Omzetting/opzegging
Opzegging van je lidmaatschap dient plaats te vinden via een mail aan info@hardloop-bootcamp.nl

Rekening houdend met de duur van je contractperiode heb je een opzegtermijn van tenminste een volledige incasso periode. Je ontvangt dan een bewijs van uitschrijving. Telefonische/mondeling opzeggingen of opzeggingen per fax worden niet in behandeling genomen. Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd in overleg besproken en beoordeeld. Beautysalon Asten behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager een lidmaatschap te beëindigen.

Risico en aansprakelijkheid.
Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten op eigen risico. Beautysalon Asten erkent geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten.

Beautysalon Asten is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van jouw eigendommen. (Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen naar onze sportlocatie) Beautysalon Asten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Beautysalon Asten indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Huisregels
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Beautysalon Asten en hiernaar te handelen. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Beautysalon Asten is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap wordt verlengd. Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing op lidmaatschappen welke afgesloten zijn na 01-01-2014.

Algemene Voorwaarden Personal Training

Art. 1:
Definities In deze voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Beautysalon Asten zijnde de VOF van Wh van Deursen-Stienen en HMPM van Deursen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61270687, gevestigd te Asten. Opdrachtgever de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die in verband met het leveren van diensten door Beautysalon Asten een overeenkomst is aangegaan. Diensten alle diensten waartoe de opdrachtgever Beautysalon Asten opdracht heeft gegeven, met betrekking tot personal training. Personal Training de dienst die door Beautysalon Asten geleverd wordt. Overeenkomst/opdracht elke afspraak tussen Beautysalon Asten en de opdrachtgever tot het leveren van diensten ten behoeve van de opdrachtgever.

Art.2: Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Beautysalon Asten en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding door Beautysalon Asten. De opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden schriftelijk in te zien. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid op vernietigbaarheid gekend zouden hebben. Beautysalon Asten is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe overeenkomsten en op de werkzaamheden van lopende overeenkomsten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan. Indien een opdrachtgever jonger dan 18 jaar een personal training overeenkomst wil aangaan kan deze alleen ingaan op het moment dat de ouders/voogd het inschrijfformulier hebben getekend.

Art.3.: Aansprakelijkheid
Beautysalon Asten heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Beautysalon Asten is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/ andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training. Opdrachtgever is er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Beautysalon Asten. Beautysalon Asten is nimmer aansprakelijk voor directe/indirecte schade van opdrachtgever/derden. Beautysalon Asten heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Beautysalon Asten niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art.4: Uitvoering opdracht/dienst
Beautysalon Asten voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Beautysalon Asten het recht om (delen van de dienst) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens aan de slag te gaan, een arts te raadplegen. Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art.5.: Duur van de overeenkomst, ontbinding en verhindering.
Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is afgesproken, geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. Indien de duur van de overeenkomst wordt vast gesteld is deze schriftelijk vast Gelegd in een inschrijfformulier. Omwille van het resultaat is annuleren van een training/afspraak beperkt mogelijk. Per maand kan de opdrachtgever maximaal 1 maal annuleren. M.u.v. vakanties. Annulering van een personal trainingsmoment dient door de opdrachtgever 24 uur van tevoren worden gemeld middels e-mail: info@hardloop-bootcamp.nl. Hierna volgt door Beautysalon Asten een bevestiging van annulering. Indien de opdrachtgever de training 24 uur van te voren annuleert, zal de training op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 1 maand valt vanaf de datum van de annulering. Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het op redelijke wijze succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. Of vooraf in overleg tussen Beautysalon Asten en de opdrachtgever en vastgesteld zijn in de overeenkomst/inschrijfformulier. De bepaling van restitutie vindt plaats in overleg tussen Beautysalon Asten en de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever zich fysiek niet in staat acht een (volledige) training te volgen, wordt alvorens de training te annuleren in overleg de mogelijkheden bekeken of de training in een alternatieve wijze door kan gaan (behandelingen/ voedingsadvies). De vakanties van de cliënt dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden tevens ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de opdrachtgever en/of trainer op vakantie is.

Art.6: Tarieven
Beautysalon Asten hanteert variabele tarieven. Deze staan vermeld op het inschrijfformulier en internet. De tarieven zijn inclusief btw. In het tarief van Beautysalon Asten zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door de opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten. Beautysalon Asten houdt zich het recht de door haar gehanteerde tarieven per 1 januari van ieder kalenderjaar te wijzigen. Beautysalon Asten zal haar plannen voor verhoging van de tarieven tijdig bekend maken. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving ervan, de opdracht annuleren.

Art.7.: Betalingsvoorwaarden
Betaling geschiedt immer vooraf en volgend de vermelde betalingstermijn die staat aangegeven op de factuur tenzij anders is overeengekomen. In de cliënt niet tijdig betaald is Beautysalon Asten bevoegd de trainingen stop te zetten tot dat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de overeenkomst niet met de duur van de opschorting verlengd. Het bedrag dient contant of te worden overgemaakt op IBAN-rekeningnummer: NL18ABNA0436723530 t.n.v. Beautysalon Asten te Asten.

Art.8: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtgever geen invloed op kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van Beautysalon Asten vallen hier ook onder. Beautysalon Asten biedt bij ziekte van de trainer de mogelijkheid om de overeenkomst met aantal dagen/weken van de afwezigheid te verlengen. Beautysalon Asten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen. Duurt de situatie van overmacht langer dan 2 maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Is Beautysalon Asten op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren.

Art.9: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

Art.10: Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Beautysalon Asten en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.